“Dyre Bank Troýan” -y nädip ýeňmeli? Semalt jogap berýär

“Dyre Banking Trojan”, web sahypasyndaky sözleriň arasynda mahabatlary ýerleşdirip bilýän howply mahabat programmasy hasaplanýar. Adatça islenmeýän bu programmalar, ygtybarlylygy barada oňyn düşünje döretmegi we ahyrky tekst we beýleki mahabat görnüşleri ýaly mahabatlaryň üsti bilen girdeji gazanmagy maksat edinýär. Mahabat programmasy, has ýöriteleşdirilen mahabatlary suratlandyrmak maksady bilen brauzer gutapjyklaryna göz aýlamak bilen şahsy maglumatlary alýar.

Köplenç bu mahabat programmasy, ýerine ýetirip boljak amallar ýa-da üçünji tarap programmalary bilen baglanyşyk arkaly ýokaşan ulgama hüjüm etmek ukybyna eýedir. Mundan başga-da, ulanyjylaryň köpçülikleýin setdäki baglanyşyklara basanlarynda köp adamyň kompýuterleriniň ýokaşýandygy öňe sürülýär.

“Dyre Banking Trojan”, adatça açylmazlyk, kompýuter tizligini peseltmek we brauzeri gönükdirmek ýaly meselelere sebäp bolýan brauzeriňize gerekmejek goşmaçany gurýar.

Käbir ýagdaýlarda, “Dyre Banking Trojan” gözleg tejribäňizi artdyrmak ukybyna eýedir. Emma peýdalaryňyzyň ulgamyňyza ýetirýän zyýany bilen deňeşdirilende azdygyny bellemek has möhümdir, sebäbi brauzeriňize mahabat gurmakdan başga-da, şahsy maglumatlaryňyzy ýygnaýar. Şeýle bolansoň, göz öňünde tutulýan kynçylyklardan goramak üçin “Dyre Banking Troýan” -ny ulgamyňyzdan gyssagly ýok etmegiňizi maslahat berýäris.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Iwan Konowalow, bu mahabat programmasyny çözmäge kömek etjek gymmatly maslahatlary suratlandyrýar.

Dyre Bank Troýan tarapyndan abanýan howp

1. Internet işleriňizi potensial howplara sezewar edýär. Mahabat programmasy, gözleg netijeleriniň sahypalaryny howply wirus agdyklyk edýän erbet saýtlar bilen çalyşýar.

2. Ulgamyňyzyň sazlamasyny üýtgedýär we şeýle etmek bilen hakerlere kompýuteriňizi uzakdan dolandyrmaga kömek edýär.

3. Gurçuk, mahabat programmasy, Troýan, içaly programma üpjünçiligi ýaly beýleki zyýanly howplar bilen baglanyşykly, bularyň hemmesi kompýuteriňiziň ulgamyna ýaramaz täsir edýär.

4. Ulgamyňyzyň işleýşini haýalladýar we netijede ulgamyňyzy ýykyp biler.

Şahsy kompýuteriňizden “Dyre Banking Troýan” -ny doly ýok etmegiň tertibi

Bu mahabat programmasyny ýa-da awtomatiki usulda aýyrmak ýa-da el bilen gatyşmak arkaly aýryp bilersiňiz. Kompýuter dolandyryşyny bilmeýän bolsaňyz, size kömek etmek üçin awtomatiki guraly kabul etmegiňizi maslahat berýäris.

Aşakdaky maslahatlar wirusy el bilen aýyrmaga kömek edip biler:

1-nji ädim : CTRL + Shift + ESC düwmelerini bir wagtda iş dolandyryjysyny işe girizmek maksady bilen basyň. “Dyre Banking Trojan” bilen baglanyşykly amallary “Prosessler” goýmasyna basyp başlaň.

2-nji ädim : Aşakda görkezilen bukjalaryň sanawynda mahabat programmasy bilen baglanyşykly faýllary tapyň we ýok ediň.

% AppData% \\

% Temp% \\

% Programma faýllary% \\

% AllUsersProfile% \\

% LocalAppData% \\

3-nji ädim : R düwmelerine + Windows-a basyň we Işlet gutusyna "regedit" sözüni ýazyň we Hasaba alyş redaktoryny başlamak üçin OK basyň.

4-nji ädim : Wirus bilen baglanyşykly goşmaçalary mahabat programma üpjünçiligine ýokaşan brauzerlerden aýyryň.

Kompýuteriňizi zyýanly programmalardan nädip goramaly

Web ulanyjylary internetden programma üpjünçiligi göçürip alanda we dürli web sahypalaryna girenlerinde höwesli bolmaly. Downloadüklemeleriňiziň abraýly web sahypalaryndan gelýändigine göz ýetirmeli. Şunuň bilen baglylykda, kompýuteriňizi howplardan goramak üçin ulgamyňyzda güýçli aýyrmak guralynyň bolmagyny maslahat berýäris.

mass gmail